جستجو
Filters
بستن

آموزش بافتنی - 5: روش کور کردن در بافتنی

روش کور کردن در بافتنی

در این مقاله کوتاه، یک روش ساده و سریع برای کور کردن دانه‌ها در یک رج بافتنی را به شما آموزش می‌دهیم.

قدم اول: 2 دونه اول رَج را از زیر ببافید.

روش کور کردن در بافتنی

 

قدم دوم: میل چپ را داخل اولین دونه روی میل راست نمایید.

روش کور کردن در بافتنی

 

قدم سوم: اکنون در حالی‌که میل چپ داخل دونه اول در میل سمت راست است، دونه دوم را با کمک میل راست از زیر دونه اول در بیاورید. اکنون با این کار ما فقط یک دونه روی میل سمت راست داریم که همان دونه دوم هست.

روش کور کردن در بافتنی

 

قدم چهارم: دونه بعدی روی میل چپ را از زیر ببافید بطوری‌که اکنون 2 دونه روی میل راست وجود داشته باشد. مراحل دوم و سوم را تا انتهای رَج تکرار کنید.

روش کور کردن در بافتنی

 

هنگامی‌که همه دونه‌ها در این رَج کور شد، یک دنباله از نخ به طول 10 سانتی‌متر باقی بگذارید و نخ را از دونه آخر رَد می‌کنیم و می‌کشیم تا گره محکم شود.

 

 

فیلم آموزشی کور کردن از زیر

 

 

فیلم آموزشی کور کردن از رو

 

 

فهرست مقالات در بخش آموزش پایه بافتنی

1 -  آشنایی با ابزارها و نخ کاموا

2 -  آناتومی یک دونه بافت (قسمت اول)

3 -  آناتومی یک دونه بافت (قسمت دوم)

4 - چارت بافتنی

         1 - 4   چگونه یک چارت بافتنی را بخوانیم

         2 - 4   چگونه یک الگوی بافتنی را بخوانیم

         3 - 4   معنای مقیاس بافت در یک پروژه بافتنی

         4- 4   چگونه یک نمونه مقیاس بافت ایجاد و آن را اندازه‌گیری کنیم.

         5 - 4   مفهوم حلقه پشتی و حلقه جلویی در دستورالعمل‌های بافت

5 - روش‌های سر انداختن

         1 - 5   ایجاد اولین گره روی میل بافتنی

         2 - 5   سر انداختن با روش حلقه وارونه

         3 - 5   سر انداختن با دنباله

         4 - 5   سر انداختن با روش پیچ

         5 - 4   سر انداختن با روش بافت از زیر

6 - روش‌های کور کردن

         1- 6   کور کردن (بافت از زیر)

         2 - 6   کور کردن (بافت از رو)

         3 - 6   کور کردن با سه میل

         4 - 6   کور کردن زنجیری

7 - روش‌های دونه کم کردن

         1 - 7   کم کردن به روش CDD

         2 - 7   کم کردن به روش k2tog

         3 - 7   کم کردن به روش p2tog

         4 - 7   کم کردن به روش skp

         5 - 7   کم کردن به روش ssk

         6 -7   کم کردن به روش ssp

         7 - 7   کم کردن به روش psso

         8 - 7   کم کردن به روش k2tog tbl

8 - روش‌های دونه اضافه کردن

          1 - 8  اضافه کردن به روش kfb

          2 - 8   اضافه کردن به روش m1

          3 - 8   اضافه کردن با ژوته در بافت زیر

          4 - 8   اضافه کردن با ژوته در بافت رو

          5 - 8   اضافه کردن به روش pfb

          6 - 8   ژوته در بافت زیر

          7 - 8   ژوته در بافت رو

9 -     چگونه از زیر ببافیم

10 -   چگونه از رو ببافیم

11 -   چگونه گرد ببافیم

          1 - 11   میل بافتنی گرد

          2 - 11   میل بافتنی دو طرفه

12 -   کارهای پایانی در بافتنی

          1 - 12   چگونه بافت خود را بلاک کنیم

          2 - 12   درآمیختن دنباله‌های نخ اضافی داخل بافت

          3 -12   آموزش ریشه زدن در بافتنی

          4 - 12   آموزش بافت منگوله در بافتنی

          5 - 12   چگونه یک منگوله مخروطی روی کلاه یا بافت ایجاد کنیم.

          5 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت اول)

          6 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت دوم)

          7 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت سوم)

          8 - 12   دوختن نامرئی درزهای افقی در بافتنی

          9 - 12   دوختن نامرئی درزهای عمودی در بافتنی

          10 - 12   دوختن نامرئی درزهای عمودی در بافت رکن یا ابری

          11 - 12   نحوه استفاده از کوک بخیه برای دوختن درزها

          12 - 12   دوخت نامرئی درزهای عمودی به افقی در بافتنی 

 

13 - تکنیک‌های خاص در بافتنی

           1 - 13   چگونه یک حباب برجسته روی بافت خود ایجاد کنیم

           2 - 13   چگونه یک نخ جدید به بافت خود اضافه کنیم.

           3 - 13   چگونه روی لبه‌های بافت، دونه بگیریم.

           4 - 13   مفهوم دستور k1b؛ "بافت از رَج زیر" در الگوهای بافت

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!