جستجو
Filters
بستن

آموزش تکنیک‌های ساده بافت 45: بافت قطری یا اُریب

در ادامه معرفی الگوهای بافت در بافتنی، امروز الگوی جدیدی را به شما معرفی‌ می‌کنیم.

آموزش بافتنی از پایه پارسی مید

برای بافت این الگو، شما باید مضربی از 16 دونه سر بیاندازید (16، 32، 48 و ...).

رج اول و سوم (روی کار): (پنج تا از زیر، یازده تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دوم: (یازده تا از زیر، پنج تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج چهارم و ششم: از رو ببافید.

رج پنجم: از زیر ببافید.

رج هفتم و نهم: (چهار تا از رو، پنج تا از زیر، هفت تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج هشتم: (هفت تا از زیر، پنج تا از رو، چهار تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دهم و دوازدهم: از رو ببافید.

رج یازدهم: از زیر ببافید.

رج سیزدهم و پانزدهم: (هشت تا از رو، پنج تا از زیر، سه تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج چهاردهم: (سه تا از زیر، پنج تا از رو، هشت از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج شانزدهم و هجدهم: از رو ببافید.

رج هفدهم: از زیر ببافید.

رج‌های نوزده و بیستم: (یک دونه از زیر، یازده تا از رو، چهار تا از زیر) ببافید. دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج بیستم: چهار تا از رو، (یازده تا از زیر، یک دونه از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج بیست و دوم و بیست و چهارم: از رو ببافید.

رج بیست و سوم: از زیر ببافید.

رج‌های اول تا بیست و چهارم را تکرار کنید.

الگوهای رایگان بافتنی پارسی مید

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!