جستجو
Filters
بستن

الگوهای قلاب بافی 3: زنجیره مخفی از طریق حلقه پشتی

در آموزش قبلی، روش زدن زنجیره نخفی از طریق حلقه جلویی را فرا گرفتید. در این قسمت از آموزش الگوهای قلاب بافی، زنجیره مخفی از طریق حلقه پشتی را فراخواهید گرفت.

یک زنجیره با تعداد دونه‌های دلخواه ایجاد کنید.

رج اول (روی کار): در زنجیره اول (نسبت به قلاب) و تمامی دونه‌های زنجیر بعدی، زنجیره مخفی بزنید.

رج دوم: در گره‌های زنجیر مخفی رج اول، از طریق حلقه پشتی، زنجیر مخفی بزنید و کار را برگردانید.

 رج دوم را تکرار کنید تا به طول مورد نظر خود برسید.

مدل قلاب بافی پارسی مید

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!