جستجو
Filters
بستن

آموزش خیاطی؛ درس 138: رسم الگوی يقۀ انگليسي

آموزش گام به گام خیاطی

 

اين يقه نيز جزو يقه‌هاي برگردان روي هفت است. با اين تفاوت که برگردان يقه، دوقطعه‌اي است.

قطعۀ پايين یقه، متصل به بالاتنه بوده و قطعۀ بالايي يقه، جداگانه برش زده شده و به قطعۀ پاييني وصل مي‌شود.

ابتدا مراحلي که براي يقه‌هاي برگردان روي هفت توضيح داده شده را به شرح ذيل، روي الگو پياده کنيد:

 

گام اول:انتقال پنس سينه به پهلو

گام دوماضافه کردن دکمه خور

گام سوم:مشخص کردن نقطۀ بازي يقه: از نقطۀ 21 (روي خط مرکزي جلو)، به اندازۀ بازي يقه (با توجه به مدل)، پايين آمده و نقطه 35 را مشخص کنيد (اندازه مذکور در اين مدل، 10 سانتي‌متر است.(

 

 

گام چهارم:از نقطۀ 20 به اندازة 0 تا 1 سانتي‌متر داخل الگو علامت زده و نقطۀ 34 و از نقطۀ 21، روي خط مرکزي جلو به اندازۀ 1.5 تا 5 سانتي‌متر پايين آمده تا نقطۀ 40 به دست آيد. حال نقاط 40 و 34 را با پيستوله به هم وصل کنيد.

 

گام پنجم: روي هلال جديد گردن، پنس 1 سانتي‌متري رسم کرده و به پنس پهلو وصل کنيد. از نقطۀ 40 خطي به طرفين گونيا کنيد و آن را خط فرضي بناميد.

 

گام ششم: از نقطۀ 10 (حلقه گردن پشت)، 0 تا 1 سانتی‌متر و از نقطۀ 9 (خط مرکزي پشت) به میزان 0 تا 0.75 سانتی‌متر گشاد کنيد تا نقاط 36 و 37 بدست آيد.

 

گام هفتم: خط سرشانۀ جلو را به طرف حلقه گردن الگو امتداد دهيد. روي اين خط، 2 سانتي‌متر علامت بزنيد تا نقطۀ 42 به دست آيد.

 

گام هشتم: از نقطۀ 42 به نقطۀ 35 (نقطۀ بازي يقه)، خطي مستقيم وصل کنيد. خط را تا لبۀ دکمه خور ادامه دهيد تا نقطۀ 38، (نقطۀ شکست)، به دست آيد. خط 42 – 38 خط شکست است.

 

گام نهم: در امتداد خط شکست از نقطۀ 42 به اندازۀ حلقه گردن گشاد شدۀ پشت به اضافۀ 1 سانتي‌متر، به طرف بالا ادامه دهيد تا نقطۀ 43 به دست آيد.

 

گام دهم: از نقطۀ 43 به طرف چپ الگو، ٢ سانتی‌متر علامت زده تا نقطۀ 44 بدست آيد، از نقطۀ 42 خطي به نقطۀ 44 رسم کنيد. خط 42-44، برابر با خط 42-43 و برابر با حلقه گردن گشاد شده پشت به اضافۀ 1 سانتي‌متر است.

 

توجه: طول خط 42-44 بايد مساوي خط 42-43 باشد. بنابراين يک مثلث با دو ضلع مساوي (مثلث متساوي الساقين) به دست مي‌آيد.

گام یازدهم: از نقطۀ 34، خطی به موازات خط شکست رسم کرده تا خط فرضی را قطع کند. سپس از همان نقطه 1.5 سانتیمتر به طرف بالا برگشته تا نقطۀ ٤٥ بدست آید.

 

گام دوازدهم: خط 42-44 را به طرفين، گونيا کرده و به دو طرف امتداد دهيد. از نقطۀ 44 به طرف چپ 3 سانتي‌متر علامت زده و نقطۀ 46 را مشخص کنيد. (اين اندازه پايۀ يقه است.(

 

گام سیزدهم: از نقطۀ 44 به طرف راست 5 تا 7 سانتي‌متر علامت زده و نقطۀ 47 را مشخص کنيد. اين اندازه، برگردان پشت يقه است.

 

گام چهاردهم: از نقطۀ 46، خطي به نقطۀ 45 وصل کنيد.

 

توجه: هنگام وصل نقاط 46-45، مثلثي در گوشۀ گردن ايجاد مي‌شود که اين فضاي مثلثي شکل بين قطعۀ بالايي يقه و بالاتنه و سجاف مشترک مي‌باشد.

گام پانزدهم: از نقطۀ 45، به اندازۀ پهنای پایینی یقه (فاصله بین خط شکست تا لبۀ خارجی یقه) به اضافۀ 1 تا 2.5سانتی‌متر، خطی را رسم کنید تا از نقطۀ 40 بگذرد و نقطۀ 48 بدست آيد.

 

گام شانزدهم: اين نقطه را به نقطۀ 38 وصل کنيد.

 

 

گام هفدهم: با توجه به عمق و فضاي دال يقه از نقطۀ 48 داخل الگو شده و نقطۀ 49 را روي خط 45-48 علامت بزنيد. از نقطۀ 48 فضاي دال را به طرف بالا رفته نقطۀ 50 را علامت بزنيد.

 

گام هجدهم: نقطۀ 50 را به نقطۀ 49 وصل کنيد.

 

گام نوزدهم: از نقطۀ 47 به اندازۀ 2-3 سانتي‌متر گونيا کرده سپس با خطي کمي با انحنا، به سمت داخل به نقطۀ 50 رسم کنيد.

 

نقاط 49 و 45 از نقاط موازنۀ يقه است.

گام بیستم: از قطعۀ بالايي يقه، دو بار رولت کنيد.

گام بیست و یکم: نقاط 49 و 50 و 47 و 46 و 45 و هم چنين خط شکست و نقاط موازنه نقاط 45 و 49 را رولت کنيد. يکي از اين قطعه‌هاي رولت شده زير يقه بوده که به صورت اريب برش مي‌خورد و ديگري رويه يقه بوده که بايد از نقطۀ 47-50 به اندازه 0.25 تا 0.5 سانتي‌متر با توجه به ضخامت پارچه اضافه نمود و در نقطۀ 49 به صفر رساند. تا نقاط 52 و 51 به دست آيد.

 

رويۀ يقه روي راستاي پارچه برش مي‌خورد.

گام بیست و دوم: اکنون خطوط 49 و 45 و 34 را از الگو جدا کنيد. (قطعه بالايي يقه که قبلاً رولت شده بود در اين جا دور ريخته مي‌شود)

 

گام بیست و سوم: بعد از برش قطعۀ بالايي يقه، سجاف آن را مانند الگوي يقه‌هاي قبل رسم کرده و از روي آن رولت کنيد.

 

گام بیست و چهارم: نقاط موازنه 49 و 45 را روي سجاف رولت کنيد. به لبۀ خارجي يقه نقطه 48 به میزان 0.25 سانتي‌متر اضافه کرده، نقطه ٥٥ بدست می‌آید و در نقاط 38 و 49 به صفر برسانيد.

 

گام بیست و پنجم: سجاف پشت را مانند الگوهاي قبل رسم کرده و رولت کنيد.

 

 

نظر شما
نظرات کاربران
23/11/2015 09:40 ب.ظ
ممنون
عاااااالی
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!