جستجو
Filters
بستن

سنگ‌های فیروزه‌ای مورد استفاده در ساخت زیورآلات بدلی

مرتب سازی

سنگ فیروزه‌ای لوزی (10 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 35 عدد

از 52،000 ریال

سنگ‌ فیروزه‌ای گل توخالی

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 20 عدد

از 52،000 ریال

مهره فیروزه‌ای (قطر 10 میلی‌متر)

هر بند = 10000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 40 عدد

100،000 ریال

سنگ فیروزه‌ ای طرح قلب (10 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 40 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ ای مکعبی قطری (6 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 48 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ ای مکعبی قطری (8 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 34 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای 4 پر

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 27 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای اشکی (10 × 13 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 29 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای اشکی (16 × 12 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 25 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای اشکی (8 × 12 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 30 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای اشکی (8 × 12 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 34 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بی شکل

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 169 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضوی شکل

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 33 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضوی شکل کشیده

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 13 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی (11 × 8 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 41 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی (8 × 6 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 51 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی 17 × 12 میلی‌متر

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 24 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی کوچک

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 28 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای دایره‌ای (قطر 10 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 40 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای دایره‌ای (قطر 12 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 34 عدد

از 52،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای دایره‌ای (قطر 14 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 29 عدد

از 52،000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!