جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2016' 'آبان'

سومین درس از آموزش هنر روبان دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه روبان دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس سوم، به آموزش کوک ساده کوتاه خواهد پرداخت.

آموزش روبان دوزی

دومین درس از آموزش هنر روبان دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه روبان دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دوم، به آموزش کوک ساده بلند خواهد پرداخت.

آموزش روبان دوزی

اولین درس از آموزش هنر روبان دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه روبان دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس اول، به آموزش نحوه گره زدن روبان خواهد پرداخت.

آموزش روبان دوزی

سیزدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس سیزدهم، به آموزش روش نصب دکمه‌های آهن ‌ربایی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دوازدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دوازدهم، روش پرچ زدن روی چرم را به شما خواهد آموخت.

آموزش چرم دوزی

یازدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس یازدهم، به آموزش دوخت یک کوک تزئینی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دهم، به آموزش دوخت رومی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

نهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس نهم، به آموزش کوک دندان موشی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

هشتمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس هشتم، به آموزش کوک ضربدری یا دوبل در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

هفتمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس هفتم، به آموزش کوک کج در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!